SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.6.2016
Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2016
Názov Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - schválený
15.6.2016
VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2016
Názov VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
15.6.2016
VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2016
Názov VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
31.5.2016
Návrh VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2016
Názov Návrh VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
31.5.2016
Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - pripomienkovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2016
Názov Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - pripomienkovanie
30.5.2016
Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2016
Názov Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Popis Návrh VZN č. 01/2016 o nakladní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
12.4.2016
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 12.04.2016
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2016
Názov Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 12.04.2016
Popis Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 12.04.2016 Názov predmetu zákazky: "Riadenie projektu - externé pre projekt zníženia energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Breznička“ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Breznička“, v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, kód výzvy - OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
15.2.2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014-2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2016
Názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014-2020
Popis Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020" spolu s návrhom strategického dokumentu. Uvedená správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-presovskeho-samospravneho-kra-1 Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov nanejskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
1.2.2016
Informácia o navrhovanej činnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2016
Názov Informácia o navrhovanej činnosti
31.12.2015
Program rozvoja obce Breznička na roky 2015-2022 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.12.2015
Názov Program rozvoja obce Breznička na roky 2015-2022 - schválený
Popis Program rozvoja obce Breznička na roky 2015-2022 schválený dňa 30.12.2015.
8.12.2015
Zverejnenie elektronickej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.12.2015
Názov Zverejnenie elektronickej adresy
Popis V rámci organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 obec Breznička zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecbreznicka@gmail.com V rámci organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 obec Breznička zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu elektronickou formou: obecbreznicka@gmail.com
2.12.2015
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2015
Názov Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
2.12.2015
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2015
Názov Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
25.11.2015
Návrh VZN č. 07/2015
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2015
Názov Návrh VZN č. 07/2015
Popis Návrh VZN č. 07/2015 o vylepovaní plagátov
25.11.2015
Návrh VZN č. 06/2015
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2015
Názov Návrh VZN č. 06/2015
Popis Návrh VZN č. 06/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO
22.11.2015
Informácia pre voliča - voľby do NR SR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2015
Názov Informácia pre voliča - voľby do NR SR
2.11.2015
Breznička - úprava časti NN siete a DP
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2015
Názov Breznička - úprava časti NN siete a DP
Popis Breznička - úprava časti NN siete a DP
27.10.2015
Návrh VZN č. 05/2015
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.10.2015
Názov Návrh VZN č. 05/2015
27.10.2015
Zisťovacie konanie PRO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.10.2015
Názov Zisťovacie konanie PRO
Popis Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu "Program rozvoja obce Breznička na roky 2015 -2022"
2.10.2015
Návrh programu rozvoja obce Breznička na roky 2015 - 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2015
Názov Návrh programu rozvoja obce Breznička na roky 2015 - 2022
Popis Návrh programu rozvoja obce Breznička na roky 2015 - 2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00