Oznamy
Opatrenia podľa COVID Automatu
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
SODB 2021 - asistované sčítanie
Informačná kancelária pre obete Prešov
SODB 2021 - sčítanie obyvateľov
Úradná tabuľa
Výzva na výkonanie výrubu / okliesnenie stromov formou verejnej vyhlášky
Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60
Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breznička
VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička - schválené
Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN
Schválené VZN č 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Návrh VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Anketa
Páči sa Vám webová stránka obce?