- VZN č. 02/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička      

    VZN č. 02/2015 na stiahnutie                     neplatné

..................................................................................................................................................

 

-  VZN č. 03/2015, ktorým sa upravuje čistenie, údržba verejných priestranstiev     

    a ochrana verejného poriadku na území obce Breznička            

   VZN č. 03/2015 na stiahnutie

..................................................................................................................................................

 

- VZN č. 04/2015 o podmienkach chovu a držaní psov na území obce Breznička           

   VZN č. 04/2015 na stiahnutie

...................................................................................................................................................

 

- VZN č. 05/2015 O KRONIKE OBCE BREZNIČKA                                                              

   VZN č. 05/2015 na stiahnutie

...................................................................................................................................................

 

- VZN č. 06/2015 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na území obce Breznička          

   VZN č. 06/2015 na stiahnutie                     neplatné

..................................................................................................................................................

 

- VZN č. 07/2015 o vylepovaní plagátov na území obce Breznička                                  

   VZN č. 07/2015 na stiahnutie

..................................................................................................................................................

 

 VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

    odpadmi  na území obce Breznička                                  

   VZN č. 01/2016 na stiahnutie

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska  na území obce Breznička              

   VZN č. 02/2016 na stiahnutie

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska  na území obce Breznička  - ZMENA            

   VZN č. 02/2016 - zmena - na stiahnutie           neplatné

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady    

a drobné stavebné odpady na území obce Breznička  

VZN č. 01/2018 - na stiahnutie                     neplatné

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 1/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička

VZN č. 01/2019 - na stiahnutie                  neplatné

 

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička

VZN č. 02/2019 - na stiahnutie zmena príloha  

 

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 3/2019 o územných podmienkach pre chov  a držanie včiel na území obce Breznička

VZN č. 03/2019 - na stiahnutie  

 

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady    

a drobné stavebné odpady na území obce Breznička  

VZN č. 04/2019 - na stiahnutie  

 

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 5/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička

VZN č. 05/2019 - na stiahnutie

 

..................................................................................................................................................

 

VZN č. 1/2020 Požiarny poriadok obce Breznička

VZN č. 01/2020 - na stiahnutie