Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Schválené VZN č. 3/2019 - O územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
Schválené VZN č. 5/2019 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Schválené VZN č. 4/2019 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Návrh VZN č. 5/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Návrh VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Breznička
Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča
Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie o vyhlásení volieb
Voľby do NR SR 2020 - mailová adresa pre žiadosti o voľbu poštou