Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,

ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
 

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených

v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

 

Identifikačné údaje:

 

Názov:    Obecný úrad Breznička

 

Adresa:   Breznička 35

             091 01  Stropkov

Okres:    Stropkov

 

Kraj:      Prešovský

 

IČO:      00330337

DIČ:      2020784227

 

Právna forma: právnická osoba

Rozloha: 584 ha