Dane a poplatky upravuje :

 

- VZN č. 01/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička - zrušené

 

- VZN č. 02/2015 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička

  VZN č. 02/2015 na stiahnutie

 

- VZN  č. 06/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička

 VZN č. 06/2015 na stiahnutie